ดาวน์โหลด (DOWNLOADS)

 

ประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับตำรวจต่อศาสนิกชน new2

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์


การปฏิรูปกิจการตำรวจ 
 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี (INFO GRAPHIC)
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี ของ ตร.
 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่
 การปฎิรูปสถานีตำรวจเพื่อประชาชน


การบริหารราชการตำรวจ

ข้อกำชับ ตร. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.ตร. ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง อ.ก.ตร. คณะต่าง ๆ

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓  เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ ๙) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เพิ่มเติม)


พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 

 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๙
 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ.๒๕๕๙
 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.
 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
 แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ


คลังความรู้ 

คำศัพท์ไทย – อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการ และการประชุมระหว่างประเทศ

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๑) 

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๒)

คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้

คู่มืองานพิธีการ (งานพระราชพิธี)

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


Link น่าสนใจ

 สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558
 ฟอนต์ TH Sarabun สำหรับหนังสือราชการ
 ตราสัญลักษณ์ สง.ก.ตร.
 ภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2563


เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standards) 
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระเบียบวาระการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 2/2563