ดาวน์โหลด

คลังความรู้ new2


ปฏิรูปตำรวจ new2


พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ที่น่าสนใจ


แบบฟอร์มต่างๆ


อื่นๆ


เอกสารประกอบการบรรรยาย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล ด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของ ตร. วันที่ 12-14 พ.ค.59
Download เอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่