ดาวน์โหลด

การปฏิรูปกิจการตำรวจ new2
 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี (INFO GRAPHIC)
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี ของ ตร.
 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่
 การปฎิรูปสถานีตำรวจเพื่อประชาชน


การบริหารราชการตำรวจ

 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑๖๘/๒๕๖๓


พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 

 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๙
 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ.๒๕๕๙
 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547


ฟอร์ม

 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.
 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
 แบบฟอร์มใบลาต่างๆ


คลังความรู้ new2

คำศัพท์ไทย – อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการ และการประชุมระหว่างประเทศ

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๑) 

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๒)

คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้

คู่มืองานพิธีการ (งานพระราชพิธี)

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


Link น่าสนใจ

 สมุดโทรศัพท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2558
 ฟอนต์ TH Sarabun สำหรับหนังสือราชการ
 ตราสัญลักษณ์ สง.ก.ตร.
 ภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2563


เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายงานการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระการประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ก.ตร. ครั้งที่ 2/2563


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ