ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 17-19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 02-2053773
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 02-2053762
กองมาตรฐานวินัย 02-2053867
กองอุทธรณ์ 02-2053856
กองร้องทุกข์ 02-2053860
เบอร์โทรสารกลาง 02-2555577

อาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

อาคารชุดเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ อาคาร 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (อาคาร 4 ชั้น จำนวน 48 ห้อง)