ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 17 – 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 02-205-3773-4
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 02-205-3762
กองมาตรฐานวินัย 02-205-3867
กองอุทธรณ์ 02-205-3856
กองร้องทุกข์ 02-205-3860
โทรสารกลาง 02-255-5577

E-Mail   center.opc@gmail.com

ที่ทำการอาคารบ้านพักอิสระ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (แฟลต สง.ก.ตร.)

อาคารชุดเคหะสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ อาคาร 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (อาคาร 4 ชั้น จำนวน 48 ห้อง)