วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของ ตร. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562

ตารางสรุปข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของ ตร.

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
1516761156487

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *