สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ตารางสรุปข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงานของ ตร.

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562
1516761156487

แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

สถิติการเข้าชม