วิสัยทัศน์

“เป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อรักษาความเที่ยงธรรมในการบริหารงานบุคคล”

“ตำรวจมืออาชีพ”

        ต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง ในงานที่ทำและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

“มืออาชีพ”

        หมายถึง ความชำนาญ และความสามารถ พร้อมทั้งมีความรอบรู้ในสิ่งที่ปฏิบัติ รู้วิธีและหลักการที่ถูกต้อง มีความพร้อมและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

“เที่ยงธรรม”

        หมายถึง ตั้งตรงด้วยความเป็นธรรม