สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.บริเวณด้านหน้าเสาธง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจสังกัดฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และกองร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เข้าเวรเคารพธงชาติ ร่วมกับข้าราชการตำรวจสังกัดกองรักษาการณ์ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *