new_icon_flashing หนังสือที่ตำรวจทุกคนต้องมี

สง.ก.ตร. เปิดจำหน่ายหนังสือ “รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ก.ตร. และ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาทางปกครองของข้าราชการตำรวจ”


คลิกชมภาพหน้าปกแบบสีได้ที่นี่ > ปกหน้า : ปกหลัง

icondownload

 

 • กองทุนสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ ก.ตร. ออกมาเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันไว้อย่างสมบูรณ์
 • เหมาะสำหรับใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ใช้ในการสอบ และใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • จำนวน  702  หน้า
 • ขนาด กว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร หนา 3.45 เซนติเมตร
 • น้ำหนักโดยประมาณ  1.7 กิโลกรัม
 • ราคาปกติ เล่มละ 490 บาท
 • ค่าจัดส่ง(ลงทะเบียนพร้อมบรรจุภัณฑ์) เล่มละ 70 บาท

 

ch รายละเอียดหัวข้อเนื้อหาในหนังสือ

 1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
 2. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 6. พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551
 7. พระราชกฤษฎีกาข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.2558
 8. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2558
 9. การประชุมและลงมติ ก.ต.ช./ก.ตร. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช./ก.ตร.
 10. ยศตำรวจ ตำแหน่ง
 11. การบรรจุ แต่งตั้ง โอน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 12. การสั่งประจำหรือสำรองราชการ การลาออกจากราชการและการสั่งให้ออก
 13. เงินเดือน เงินเพิ่ม
 14. การดำเนินการทางวินัย
 15. การอุทธรณ์
 16. การร้องทุกข์
 17. ทะเบียนประวัติ และการควบคุมเกษียณอายุ
 18. จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
 19. ระเบียบ ก.ต.ช. ที่สำคัญ
 20. ประกาศและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 21. คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

******************************

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ >>>
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2205-3772 , 0-2205-3774
เบอร์มือถือ 08-5341-0452 พ.ต.ท.สันติ นิยมศิลป์
เบอร์มือถือ 08-0275-9677 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง เขมจิรา สุขเกตุ
เบอร์มือถือ 08-2778-5544 ส.ต.ต.หญิง ธิติรัตน์ ภูวอง
โทรสาร 02-255-5577

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ