อํานาจและหน้าที่ ACCOUNTABILTY & RESPONSIBILITY

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (สง.ก.ตร.) มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้

(ก) เป็นฝ่ายอํานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําแนะนํา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจและหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจและหน่วยงานในสังกัด

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) และตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจมอบหมาย

(ค) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรืออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจ

(ง) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรืออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับการแก้ไขวันเดือนปีเกิดในทะเบียนประวัติ (กพ.๗) และการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการตํารวจ

(จ) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรืออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับการอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

(ฉ) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรืออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับการให้คําปรึกษา วินิจฉัยปัญหา การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศ มติของคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตํารวจ

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๕ – ๖)

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๒๔ – ๒๖)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ