สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 – 11.00 น. กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีจิตอาสาและจิตสำนึกที่ดี สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจทั่วไป ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร