สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เดือน ตุลาคม 64 – กันยายน 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

อ่านต่อ

การประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

การประกวดราคาซื้อครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 44 เครื่อง)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ (จำนวน 84 เครื่อง)

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน

อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบราคา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

อ่านต่อ