new_icon_flashing หนังสือที่ตำรวจทุกคนต้องมี

สง.ก.ตร. เปิดจำหน่ายหนังสือ “รวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ก.ตร. และ ก.ต.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาทางปกครองของข้าราชการตำรวจ”

หนังสือที่ตำรวจทุกคนต้องมี" href="http://opc.police.go.th/OPC_Police/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2/">อ่านต่อ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ