การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ ตร.

พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร. ประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต. นพปฎล อินทอง รอง ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช รอง ผบช.สง.ก.ตร. พล.ต.ต. ภมร รัตนสมัย ผบก.ตป. พล.ต.ต. สุเมฆ บวรเศวตฉัตร ผบก.มน. พล.ต.ต. ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ ผบก.อธ. ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผกก. และฝ่ายเลขานุการเข้าร่วมประชุม โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้

๑) ให้ฝ่ายอำนวยการ สง.ก.ตร. และฝ่ายอำนวยการ แต่ละกองบังคับการ บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานธุรการและกำลังพล งานงบประมาณ งานการเงิน งานการพัสดุ แผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบปัญหาข้อขัดข้องจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รีบหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๒) ให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุม ก.ตร. และ อ.ก.ตร. คณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีการประชุมซักซ้อมล่วงหน้าก่อนการประชุม ก.ตร. และ อ.ก.ตร. คณะต่าง ๆ ทุกครั้ง และเมื่อกำหนดการประชุมซักซ้อมแล้ว ให้แจ้ง ผบช.สง.ก.ตร. ให้ทราบด้วย หากไม่ติดภารกิจจะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมด้วยทุกครั้ง

๓) ให้ทุกหน่วยรวบรวมกฎหมาย กฎ ก.ตร. ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ ตลอดจน มติ ก.ตร. มติ อ.ก.ตร. คณะต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้มีความทันสมัย และใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ

๔) ให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับ ก.ตร. หรือ อ.ก.ตร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดข้อบกพร่องหรือเสียหายต่อทางราชการ

๕) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย ทุกระดับ กวดขัน กำกับ ควบคุม ดูแล สอดส่อง ความประพฤติและพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับ บัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผน ธรรมเนียม ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน เพื่อให้ยอมรับว่า ข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง ตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *