การประชุมการขับเคลื่อนงานบริหารของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.

พล.ต.ต. หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. / ผู้แทน สง.ก.ตร. พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด ตร. เข้าประชุมการขับเคลื่อนงานบริหารของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. (บร) / ประธาน มีข้อสั่งการ ดังนี้

การขับเคลื่อนงานบริหารของ ตร. ประกอบด้วย
๑. การขับเคลื่อนงานบริหารในภาพรวม
๒. การขับเคลื่อนงานสวัสดิการกำลังพล
๓. การขับเคลื่อนงานงบประมาณ
๔. การขับเคลื่อนงานส่งกำลังบำรุง
๕. การขับเคลื่อนงานศึกษาอบรม
๖. การขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ & ประชาสัมพันธ์

๑. การขับเคลื่อนงานบริหารในภาพรวม
๑.๑ ทุกหน่วยต้องให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานบริหารอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การทำงานของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการต้องทำงานร่วมกันในลักษณะของเสนาธิการกิจ
๑.๓ การนำมาใช้ระบบศูนย์ปฏิบัติการ เช่น ศปก.ตร. ศปก.หน่วย เป็นต้น เป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในลักษณะ Smart Tactical Command Center

๒. การขับเคลื่อนงานสวัสดิการกำลังพล
๒.๑ หน่วยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๕๔/ว ๖๑ ลง ๒๐ มี.ค.๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเรื่องยศตำรวจ ซึ่งต้องขอพระราชทานยศ ภายในวันที่ ๑๕ เม.ย. และ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี โดยเคร่งครัด หากบกพร่องให้ดำเนินการทางวินัย
๒.๒ โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ หน่วยต้องแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินแก่ข้าราชการตำรวจ ให้ข้าราชการตำรวจที่อาศัยบ้านพักราชการของหน่วยตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้พักอาศัย และรายงานผลของคณะกรรมการประเมินโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ให้ ตร. ผ่าน สก.สกพ. ภายใน ๓๑ ส.ค.๖๔

๓. การขับเคลื่อนงานงบประมาณ
๓.๑ เร่งรัดการเบิกจ่าย และก่อหนี้ผูกพันตามกำหนด หากมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานการปฏิบัติกับ สกบ. และ สงป. อย่าให้มีกรณีงบพับเป็นอันขาด
๓.๒ กรณีเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน กำชับให้ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนด อย่าให้มีกรณีการทุจริต
๓.๓ เตรียมความพร้อมการชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด

๔. การขับเคลื่อนงานส่งกำลังบำรุง
๔.๑ กำชับให้มีการตรวจสอบ และจัดทำบัญชี สิ่งของหลวง ฯลฯ ในความรับผิดชอบ
๔.๒ ตร. มีนโยบายในการบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมของ ตร. จึงให้ทุกหน่วยตรวจสอบที่ดินในความครอบครอง และ/หรือ ที่ดินที่ ตร. ดูแลและใช้ประโยชน์อยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หมั่นตรวจสอบที่ดิน อย่าให้มีกรณีการบุกรุก หากตรวจพบ ให้ดำเนินการตามกฎหมายและรายงาน ตร. ทราบ

๕. การขับเคลื่อนงานศึกษาอบรม
๕.๑ กำชับการดำเนินการฝึกอบรมของทุกหน่วย จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่ ศบค. และคณะกรรมการควบคุมโรคแต่ละจังหวัด และ กทม. กำหนดโดยเคร่งครัด
๕.๒ การฝึกอบรม LOCAL CAT หน่วยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ให้ชะลอ
๕.๓ การรับสมัครและคัดเลือก นตท. ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดฯ โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้ที่มีจริยธรรม คุณธรรม และอุดมการณ์ ที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี

๖. การขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
๖.๑ ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับขับเคลื่อนงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
๖.๒ การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน หน่วยสามารถดำเนินการได้ หากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนหรืออาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรืออยู่ในความสนใจของสังคม ให้ประสานการเผยแพร่ข่าวสารกับทีมโฆษก ตร.
๖.๓ กำชับให้เปิดรับชมรายการของช่อง Police TV เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การปฏิบัติงานของ ตร. จำนวน ๕ ช่องทาง ดังนี้
๑) กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ๒ กล่อง คือ PSI ช่อง 203 และ GMM-Z ช่อง 140
๒) เว็บไซต์ www.policetv.tv
๓) YouTube Channel Policetv UCI MEDIA
๔) Facebook Police TV by UCI Media
๕) Application Police TV

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1DPy7zA0ccNR46n7hQRz33deUdXhrMDrY?usp=sharing

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *