การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 ตร.

83 thoughts on “การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565

Comments are closed.