การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.

โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และกำชับนโยบาย Nogift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในการ “งดให้ – งดรับ ” ของขวัญในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด ตลอดจนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ/ก่อน/หลัง จากการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งสู่องค์กรโปร่งใสและปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ