ดาวน์โหลด (DOWNLOADS)

 

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565

สรุป พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565


แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับตำรวจต่อศาสนิกชน

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์


การปฏิรูปกิจการตำรวจ 

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี (INFO GRAPHIC)
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ 20 ปี ของ ตร.
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่
การปฎิรูปสถานีตำรวจเพื่อประชาชน


พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ 

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่สอบสวนคดี พ.ศ.๒๕๕๙

 


แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร.
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา
แบบฟอร์มใบลาต่าง ๆ


คลังความรู้ 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

คำศัพท์ไทย – อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการ และการประชุมระหว่างประเทศ

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๑)

คู่มือศาสนพิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสาร ๒)

คู่มือพิธีการที่ตำรวจควรรู้

คู่มืองานพิธีการ (งานพระราชพิธี)

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ


Link น่าสนใจ

 ฟอนต์ TH Sarabun สำหรับหนังสือราชการ

 ตราสัญลักษณ์ สง.ก.ตร.

เครื่องหมายดาบโล่เขน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2566


เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standards) 

 แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ

 แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน