ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น 17 – 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ฝ่ายอำนวยการ 0 2205 3959 
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ 0 2205 3762
กองมาตรฐานวินัย 0 2205 3867
กองอุทธรณ์ 0 2205 3856
กองร้องทุกข์ 0 2205 3860
โทรสารกลาง 0 2255 5577

E-Mail(อีเมล)

saraban_pc@police.go.th