พันธกิจ MISSION

๑) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา 

๓) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

 

      พันธกิจเกิดจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพองค์กร การประเมินศักยภาพและการ
ประเมินความสามารถที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาได้ไม่เต็มที่ขององค์กรเพื่อ
มุ่งไปสู่การบริหารจัดการทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)