วิสัยทัศน์ VISION

องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา


     วิสัยทัศน์เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรเกี่ยวกับ
สมรรถนะ(Competency)สุจริตเป็นธรรม(Overall Fairness) ประชาชนเป็น
ศูนย์

กลาง(  People-Oriented)  และบริการด้วยใจ  (Service-Minded)  และสนับสนุน
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
 และมีการทำงานเป็นทีม อันก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานซึ่งประชาชน
มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม
และประเทศชาติอย่างมั่นคง

(สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)