สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เดือน ตุลาคม 64 – กันยายน 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ลำดับเรื่องไฟล์
1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564Download
2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564Download
3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564Download
4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565Download
5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565Download
6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565Download
7.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565Download
8.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565Download
9.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565Download
10.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565Download
11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565Download
12.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565Download