การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมบริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ และกำชับนโยบาย Nogift Policy เพื่อสร้างวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่บุคลากรในการ “งดให้ – งดรับ ” ของขวัญในทุกเทศกาล หรือโอกาสอื่นใด ตลอดจนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ/ก่อน/หลัง จากการปฏิบัติหน้าที่“ มุ่งสู่องค์กรโปร่งใสและปลอดการทุจริตทุกรูปแบบ

อ่านต่อ

การประชุม ก.พ.ค.ตร. ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ หรือ ก.พ.ค.ตร. กรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ก.พ.ค.ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ตร . , ร่างระเบียบก.พ.ค.ตร.ว่าด้วยการประชุมของ ก.พ.ค.ตร. พ.ศ. ….และยังมีมติเห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำโครงสร้างสำนักงาน ก.พ.ค.ตร. และเห็นชอบให้ พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการ ก.พ.ค.ตร. เป็นโฆษก ก.พ.ค.ตร. และนายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นรองโฆษกฯ นัดประชุมครั้งถัดไปวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างกฎ ก.พ.ค.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. ….

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.ตร. ที่ผ่านการตรวจสุขภาพและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.ตร.

หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.ตร. กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๑.จัดทำเป็นหนังสือถึง “ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร.” สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.ตร.” ๒.ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข ๐ ๒๒๕๒ ๖๔๔๔ ๓.ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ https://opc.police.go.th หรือทางอีเมล center.opc@gmail.com (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องด้วย)

อ่านต่อ