โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | E-SARABAN PROJECT

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องชัยจินดา ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งขาติ พล.ต.ต. หญิง อาภาพรรณ ชลศึกษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ E-SARABAN โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานในสังกัด สง.ก.ตร. จำนวน 43 คน ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ การรับส่งหนังสือ และการตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับมาก On Wednesday, February 9, 2022, 01:00 PM – 4:30 PM at Chaichinda Hall, on 3rd Floor Building 1 Royal Thai Police, Police Major General Deputy Commissioner in The Royal Thai Police Office of Police Commission/OPC has presided over the opening remark of E-SARABAN Workshop Project, with the guest speaker honored by the Office of Royal Thai Police Secretary. Participants of 43 trainees from OPC affiliated agencies have gained knowledge and experience about system registration, E-Book circulation and E-Document verification at the good result level. (

อ่านต่อ

การสำรวจสถานทีในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของ ตร. ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๓ THE COP SEMINAR & RESORT พล.ต.ต. จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.สง.ก.ตร. และ พล.ต.ต. วราวุธ สกลธนารักษ์ รอง ผบช.สง.ก.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สง.ก.ตร. และข้าราชการตำรวจ ภ.๒ ทำการสำรวจสถานที่ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล วินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ของ ตร. ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ่านต่อ