ประวัติความเป็นมา HISTORY

              สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ได้รับการสถาปนาเป็นส่วนราชการระดับกองบัญชาการ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๐ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายอํานวยการให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ โดยมีเลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและมีผู้ช่วยเลขานุการ ก.ตร. เป็นผู้ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ท่าน ในระยะแรก เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมาช่วยปฏิบัติราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมตำรวจ

              พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๒ ได้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยให้เป็นส่วนราชการในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ และมีกองบังคับการในสังกัด จำนวน ๔ กองบังคับการ ดังนี้

๑) กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

 • ๑.๑) ฝ่ายอำนวยการ
 • ๑.๒) ฝ่ายการประชุม ๑
 • ๑.๓) ฝ่ายการประชุม ๒
 • ๑.๔) ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๑
 • ๑.๕) ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล ๒
 • ๑.๖) ฝ่ายนิติการ
 • ๑.๗) ฝ่ายทะเบียนประวัติ

๒) กองมาตรฐานวินัย

 • ๒.๑) ฝ่ายอำนวยการ
 • ๒.๒) กลุ่มงานพิจารณา ๑
 • ๒.๓) กลุ่มงานพิจารณา ๒

๓) กองอุทธรณ์

 • ๓.๑) ฝ่ายอำนวยการ
 • ๓.๒) กลุ่มงานพิจารณา ๑
 • ๓.๓) กลุ่มงานพิจารณา ๒

๔) กองร้องทุกข์

 • ๔.๑) ฝ่ายอำนวยการ
 • ๔.๒) กลุ่มงานพิจารณา ๑
 • ๔.๓) กลุ่มงานพิจารณา ๒

              ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นส่วนราชการระดับกองกำกับการ ขึ้นตรงต่อ สง.ก.ตร. และกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ แบ่งกองกำกับการ ออกเป็น ๗ ฝ่าย นอกนั้น แบ่งส่วนราชการออกเป็น ฝ่ายอำนวยการและกลุ่มงานพิจารณา

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๐ เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๑ ก หน้า ๔ – ๖)

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๕ – ๖)

(สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๒๔ – ๒๖)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ