สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ลำดับ เอกสาร ดาวน์โหลด
1การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2558
2การแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.ตร.
3หารืออำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. และ รอง ผบก.
4การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 เป็นกรณีพิเศษในโควตาผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตำแหน่ง รอง ผบก.
5การกำหนดตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ รร.นรต. เพิ่มเติม เพื่อรองรับการบรรจุแต่งตั้ง นรต. ประจำปีการศึกษา 2559-2562